Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Η μοναδικότητα της Ερευνητικής Υποδομής INVALOR έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες (ολιστικές) λύσεις που καλύπτουν διάφορους τύπους αποβλήτων.

Τα μέλη του INVALOR, εργαζόμενα από κοινού, μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ολιστικές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιώσιμης αξιοποίησης ρευμάτων παραπροϊόντων.

Το όραμα του INVALOR

H απόκτηση και χρήση γνώσης μέσω της προαγωγής της επιστήμης, της τεχνολογίας της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, καθώς και της ίδρυσης μιας «κοινωνίας γνώσης» με σκοπό την βιώσιμη αύξηση της απασχόλησης και του εθνικού πλούτου με ταυτόχρονη προστασία του οικοσυστήματος. Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η υποδομή είναι ότι τα παραπροϊόντα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν αποτελούν «απόβλητα» αλλά επεξεργασμένες πρώτες ύλες και δυνητικούς Εθνικούς/Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Ο στόχος του INVALOR

Ο κύριος στόχος είναι η διάχυση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της εφαρμογής ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση της πρωτογενούς και της απόβλητης βιομάζας, των βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και αστικών στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων για την παραγωγή νέων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και ενέργειας.

Η μοναδικότητα του INVALOR

Η μοναδικότητα της Ερευνητικής Υποδομής INVALOR έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες (ολιστικές) λύσεις που καλύπτουν διάφορους τύπους αποβλήτων. Η μοναδικότητα έγκειται στην μοναδική τεχνογνωσία που κατέχουν αθροιστικά τα μέλη του INVALOR τα οποία μπορούν, εργαζόμενα από κοινού, να αναπτύξουν καινοτόμες ολιστικές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιώσιμης αξιοποίησης ρευμάτων παραπροϊόντων.

Κυκλική Οικονομία

Αποτελεί τεχνολογική προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης, στηρίζεται σε μια βιομιμητική προσέγγιση στη δομή των αναπτυσσόμενων βιομηχανικών συστημάτων. Οι υποστηρικτές της κυκλικής οικονομίας υποστηρίζουν ότι οι βιομηχανικές παραγωγικές διεργασίες και προϊόντα μπορούν να επανασχεδιαστούν στα πρότυπα της συμβίωσης των οργανισμών στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα βιομηχανικά (οικο)συστήματα αποτελούν αλληλεπιδρώντα και διασυνδεδεμένα συστήματα τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων (υλικά και ενέργεια) και να εξελίσσονται ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες προκειμένου να επιβιώνουν υπό συνθήκες έντασης.

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία

Εταίροι

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο