Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η γεωγραφική του θέση στα όρια της πόλης της Πάτρας επιτρέπει την επαφή του με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης περιοχής.

Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε μία συγκοινωνιακά και τουριστικά αξιόλογη περιοχή, το Ρίο. Μικρή απόσταση τη χωρίζει από την ιστορική Πάτρα, την τρίτη πληθυσμιακά μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία συνιστά και ένα από τα κυριότερα ελληνικά κέντρα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Μικρός αριθμός τμημάτων του Πανεπιστημίου βρίσκεται στο Αγρίνιο, μία οικονομικά και εμπορικά εξελισσόμενη πόλη. Για τη διαχείριση των εγκαταστάσεών του, το Πανεπιστήμιο έχει ενστερνιστεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

Εργαστήρια Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ) ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και παροχή εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ανάπτυξης, σχεδιασμού, μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης βιοχημικών διεργασιών με εφαρμογή στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

 • Η έρευνα στο ΕΒΙΜΗΤΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλαμβάνουν από βασική έρευνα των κύριων μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στις μελετώμενες βιοχημικές διεργασίες έως το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βιολογικές αλλά και συνδυασμένες (βιολογικές – φυσικοχημικές) διεργασίες για την αφαίρεση των θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου (αφαίρεση νιτρογενών ουσιών από υγρά απόβλητα, συσσώρευση σε φυσικά οικοσυστήματα, κύκλος αζώτου και φωσφόρου στη φύση), την απομάκρυνση ξενοβιοτικών ουσιών από τα υγρά απόβλητα και την ολοκληρωμένη επεξεργασία αγροτοκτηνοτροφικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
 • Aναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων και ενεργειακών φυτών με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιοπλαστικών, βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών κ.ά) ή/και ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και υγρών βιοκαυσίμων, όπως μεθάνιο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη κ.ά.
 • Xρησιμοποιούνται σύγχρονα περιβαλλοντικά εργαλεία και τεχνικές, όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life-Cycle Analysis, LCA) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την ανάπτυξη νέων βιο-προϊόντων ή διεργασιών.

Το φυσικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας αφορά στη μελέτη ελαιογόνων μικροοργανισμών, τόσο ετερότροφων (ζυμών, μυκήτων) όσο και αυτότροφων (μικροφύκων, κυανοβακτηρίων), και στη μελέτη ελαίων μονοκύτταρων οργανισμών (Single Cell Oils-SCOs), με έμφαση σε εκείνα που περιέχουν υψηλό ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (Polyunsaturated Fatty Acids-PUFAs) με εφαρμογές στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ώριμες βιοτεχνολογίες αιχμής που αφορούν:

 • στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων αξιοποίησης σε πιλοτική και μεγάλη κλίμακα βιοαποβλήτων/γεωργο-βιομηχανικών υπο- ή παρα-προϊόντων της γεωργο-βιομηχανικής και χημικής δραστηριότητας της Ελλάδος, όπως είναι τα παραπροϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών, βιομηχανιών παραγωγής βιοντήζελ (βιομηχανική γλυκερόλη), ελαιουργείων (κατσίγαρος), παραπροϊόντα της βιομηχανίας τομάτας, αχλαδιού, οινοποιείων κ.ά. και την παραγωγή βιοκαυσίμων και μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας [π.χ. SCOs, οργανικών οξέων, μικροβιακών πρωτεϊνών, κ.ά.]
 • στην ανάπτυξη πρότυπου βιο-διυλιστηρίου επεξεργασίας παραπροϊόντων βιομηχανιών παραγωγής βιοντήζελ από ελαιούχους σπόρους (ακατέργαστης γλυκερόλης, φυτικών υπολειμμάτων), τα οποία χαρακτηρίζονται ως ανανεώσιμες πρώτες ύλες και την ανάπτυξη καινοτόμων αειφόρων τεχνολογιών, με στόχο την κυκλική οικονομία
 • στην παραγωγή εμπλουτισμένων ιχθυοτροφών με βιολογικώς ενεργά συστατικά (βιομάζα μικροφυκών πλούσιας σε PUFAs και χρωστικές) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και υγείας ιχθύων αναπτυσσόμενων σε Ελληνικές εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών και με απώτερο στόχο την ενίσχυση των ευεργετικών δράσεων στην υγεία του καταναλωτή.

url: www.aml.mech.upatras.gr

Το (ΕΤΜΤ/ΤΜΑΜ) ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και ασχολείται με το επιστημονικό πεδίο του Σχεδιασμού και της Ανάλυσης των Κατασκευών και τη μελέτη των νέων προηγμένων Υλικών. Συνεργάζεται στενά με ελληνικά και ξένα ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία στα πλαίσια επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται στην επιστήμη και τεχνολογία των προηγμένων υλικών και των σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή νέων υλικών σε κατασκευές και προϊόντα, τη λειτουργική ενσωμάτωση των νέων υλικών στα ανωτέρω πεδία και το σχεδιασμό, την ανάλυση και βελτιστοποίηση προϊόντων  και κατασκευών. Το ΕΤΜΤ/ΤΜΑΜ είναι πλήρως εξοπλισμένο με κατάλληλες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και των πρότυπων αναφοράς, που απαιτείται για την πραγματοποίηση και για την ορθή εκτέλεση των μηχανικών δοκιμών (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη διάτμηση, θραυστομηχανικες δοκιμές mode I, II και ΙΙΙ, κόπωση και (συνδυασμένη θερμομηχανική κόπωση), μη-καταστροφικών δοκιμών και ελέγχων (Έλεγχος δυναμικής συμπεριφοράς (ταλαντώσεις), Υπέρηχοι, Phase Array, Ακουστική Εκπομπή, Ακουστο-Υπέρηχοι, Θερμογραφία, Ηλεκτρική Τομογραφία), δοκιμών θερμομηχανικου χαρακτηρισμού υλικών (DMA, TMA, DSC) καθώς και θερμικού και ηλεκτρικού χαρακτηρισμου (θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα) υλικών και προϊόντων.

Στο εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται περισσότερα από 40 διεθνή ερευνητικά έργα τα τελευταία 15 χρόνια , ορισμένα εκ των οποίων παρατίθενται ενδεικτικά ακολούθως.

Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, προσομοίωση και εφαρμογή προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης (advanced oxidation processes – AOPs) για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, καθώς και διαφόρων άλλων υδατικών μητρών (υπόγεια νερά, πόσιμο νερό, επεξεργασμένα λύματα). Οι τεχνολογίες που μελετώνται περιλαμβάνουν την ετερογενή και ομογενή φωτοκατάλυση σε αιωρήματα ημιαγώγιμων κόνεων και διαλύματα αλάτων σιδήρου, αντιστοίχως, την υγρή οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις παρουσία ή όχι οξειδίων στοιχείων μετάπτωσης ή ευγενών μετάλλων, την χρήση υπερήχων χαμηλής συχνότητας και μεγάλης ισχύος, τον οζονισμό/οζονόλυση, την ηλεκτροχημική οξείδωση σε διάφορα «ενεργά» και «μη ενεργά» ανοδικά υλικά, καθώς και συνδυασμούς των παραπάνω μεθόδων, ώστε να εξακριβωθεί η πιθανή συνεργιστική δράση. Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει κινητικές και μηχανιστικές μελέτες με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας, την ταυτοποίηση των μεταβολιτών, τον προσδιορισμό του δικτύου των πιθανών αντιδράσεων και την εκτίμηση των χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων μετά την επεξεργασία.

Οι «στόχοι» της επεξεργασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από ρύπους προτεραιότητας, όπως οι μεταβολίτες των φαρμακευτικών ουσιών σε επεξεργασμένα υγρά απόβλητα σε συγκεντρώσεις της τάξης των ng/L-μg/L, «ήπια» βιομηχανικά απόβλητα, όπως αυτά των κλωστοϋφαντουργείων, μέχρι «βαριά» βιομηχανικά απόβλητα, όπως αυτά των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων και στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ. Επίσης, μελετάται η αδρανοποίηση παθογόνων μ/ο σε υδατικές μήτρες, καθώς και η συν-επεξεργασία βαρέων μετάλλων και οργανικών. Η βιώσιμη επεξεργασία των διαφόρων μητρών απαιτεί επίσης την εφαρμογή κι άλλων αρχών της περιβαλλοντικής χημικής μηχανικής, όπως οι διεργασίες διαχωρισμού για την ανάκτηση και αξιοποίηση χρήσιμων παρα-προϊόντων ή και την επαναχρησιμοποίηση συγκεκριμένων ρευμάτων, πεδία στα οποία επίσης δραστηριοποιείται η ομάδα.

Εργαστηριακός εξοπλισμός: Αντιδραστήρας υγρής οξείδωσης υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, γεννήτρια υπερήχων χαμηλής συχνότητας, γεννήτρια όζοντος, προσομοιωτής ηλιακού φωτός, αντιδραστήρες ηλεκτροχημικής οξείδωσης. Αναλυτικός εξοπλισμός: Αναλυτής οργανικού άνθρακα, αναλυτής οικοτοξικότητας.

url: http://metlab.chemeng.upatras.gr/

Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση βιομηχανικών ή μεταλλουργικών – μεταλλευτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή και εξέλιξη δομικών υλικών, όπως δομικά κεραμικά, τσιμέντα και γεωπολυμερή. Επίσης, οι διεργασίες που μελετώνται περιλαμβάνουν την πυροσυσσωμάτωση και τις αντιδράσεις μεταξύ μετάλλων και σκωριών. Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει επιφανειακές, θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες παραπροϊόντων, φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και μηχανικές ιδιότητες των παραγόμενων υλικών με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της σύνθεσης των δοκιμίων με τις ιδιότητές τους και τη βελτίωση αυτών.

Τα μελετώμενα προς αξιοποίηση παραπροϊόντα, περιλαμβάνουν παραπροϊόντα βορίου, κατάλοιπα βωξίτη από την βιομηχανία παραγωγής αλουμινίου, γύψο FGD από μονάδες αποθείωσης ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, σιδηροαλουμινικά παραπροϊόντα όπως EAF, ILs κ.α., υπολείμματα επεξεργασίας της βιομηχανίας τροφίμων όπως το rice husk και γενικά στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας όποιο παραπροϊόν μπορεί να αξιοποιηθεί.

Σύντομη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ή της Ερευνητικής Ομάδας

Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, Σωματιδιακά συστήματα, Ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων.

Ανάπτυξη επιστημονικών οργάνων για το χαρακτηρισμό του μεγέθους και σχήματος ανόργανων, οργανικών και βιολογικών σωματιδίων.

Συσσωμάτωση μη συσσωματωμένων πορωδών υλικών με την καταβύθιση ανόργανου άλατος, Αποθέσεις δυσδιάλυτων αλάτων σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου.

Τεχνολογία επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, Σχεδιασμός συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Μηχανική των Ρευστών και Φαινόμενα Μεταφοράς.

Διεργασίες Διαχωρισμού υγρών αποβλήτων με τεχνολογίες διήθησης μεμβρανών και ανάκτησης οργανικών ουσιών με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία (Υπερδιήθηση, Νανοδιήθηση, Αντίστροφη Όσμωση, απόσταξη, κρυστάλλωση, ρόφηση, εκχύλιση). Εφαρμογές στην κατεργασία αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

Ο σχηματισμός στερεών φάσεων κρυσταλλικών αλάτων και ουσιών σε υδατικά υπέρκορα διαλύματα αλλά και σε τήγματα,  αποτελεί σημαντική διεργασία για ένα ευρύτατο φάσμα φαινομένων  όπως, η κρυστάλλωση των αλάτων (φαρμακευτική βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων), ο σχηματισμός καθαλατώσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συστήματα ψύξεως, η παρασκευή κόνεων με επιθυμητά χαρακτηριστικά και η βιολογική ασβεστοποίηση αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των διεργασιών αυτών. Η κατανόηση των μηχανισμών των διεργασιών αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχό τους σε υπέρκορα διαλύματα.  Εκτός των άλλων εφαρμογών η κρυστάλλωση ως μέθοδος δίνει την δυνατότητα ανάκτησης πρώτων υλών από απόβλητα (φωσφόρος από αστικά υδατικά απόβλητα και πολυφαινόλες από απόβλητα ελαιοτριβείων).  Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου στην διεπιφάνεια μετάλλου/υδατικής φάσης χαρακτηρίζουν διεργασίες όπως η διάβρωση των μετάλλων, είναι δυνατόν να ευνοούνται από τον σχηματισμό εναποθέσεων. Η συνάφεια αυτή των διεργασιών αποτελεί αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου.

Η διάλυση των δυσδιαλύτων αλάτων σε ακόρεστα διαλύματα είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς των υλικών στο περιβάλλον. Προς τούτο, απαιτούνται μηχανιστικές μελέτες προκειμένου να διερευνηθεί η διάβρωση των δομικών υλικών μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε μοριακό επίπεδο, και έτσι να αναπτυχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι για την αντιμετώπισή της.

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου “Σύνθεσης και Βελτιστοποίησης Διεργασιών” (ΕΣΒ στη συνέχεια) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο του σχεδιασμού και αξιολόγησης τεχνολογιών αξιοποίησης επεξεργασμένων πρώτων υλών τόσο οργανικής όσο και ανόργανης φύσης. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα του ΕΣΒ έχει αναπτύξει σημαντική τεχνολογία στην ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων διεργασιών που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και στην ενσωμάτωση αυτών των προτύπων σε εμπορικούς προσομοιωτές (όπως είναι το UniSim ,Aspen, SuperPro, Matlab, GAMS).

Σημαντικό έργο έχει επίσης ολοκληρωθεί στην σύνδεση πρώιμων πειραματικών αποτελεσμάτων με την οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των αντίστοιχων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα. Το ΕΣΒ έχει επίσης σημαντική τεχνογνωσία στην συστηματική βελτιστοποίηση βιομηχανικών συστημάτων τόσο στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της βελτιστοποίησης του μηχανολογικού σχεδιασμού και της λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων.

Το εργαστήριο κατέχει αξιόλογη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη συστημάτων Καταγραφής Κύκλου Ζωής, αλλά και στην Αποτίμηση Κύκλου Ζωής με τη χρήση εμπορικών λογισμικών LCA όπως το GaBi και το openLCA.

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837, αρχικά στεγάστηκε σε ένα νεοκλασικό κτήριο στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, το οποίο στις μέρες μας έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως Μουσείο του Πανεπιστημίου. Αρχικά ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» από το όνομα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και αποτελούνταν από 4 ακαδημαϊκά Τμήματα και 52 φοιτητές. Καθώς αποτελούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής, απέκτησε σημαντικό κοινωνικο-ιστορικό ρόλο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για την παραγωγή συγκεκριμένης γνώσης και πολιτισμού μέσα στη χώρα.

Το 1841 οι διοικητικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά Τμήματα μεταφέρθηκαν στο σημερινό ευρέως γνωστό ως «κεντρικό κτήριο» του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο το 1932 ονομάστηκε επίσημα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση του έθνους. Σήμερα, σε αυτό το κτήριο στεγάζονται η Πρυτανεία, η Σύγκλητος, η Μεγάλη Αίθουσα Τελετών και άλλες σημαντικές κεντρικές υπηρεσίες. Το προαύλιό του (τα προπύλαια) έχει κοινωνικο-ιστορική αξία, καθώς έχει γίνει τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων, κοινωνικής διαμαρτυρίας και διαδηλώσεων φοιτητών/τριών και άλλων κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν σε κινήματα υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο παρείχε στην ελληνική κοινωνία διπλωματούχους επιστήμονες στην ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, στη νομική και τα οικονομικά, στην αρχαιολογία και την εκπαίδευση καθώς και στον κλήρο. Στα πολλά χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει στη χώρα ένα κέντρο πνευματικής παραγωγής, παρακινώντας τη
λειτουργία κύκλων διανοουμένων μέσα και έξω από τους χώρους του. Στις μέρες μας εξακολουθεί να προσφέρει
σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του συχνά συμμετέχει σε
εθνικές και διεθνείς επιτροπές, διεκπεραιώνει εκπαιδευτικά και άλλα ερευνητικά έργα, οργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια για ποικίλες κοινωνικές ομάδες, πολλές φορές παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του αφορά στο χώρο της εθνικής υγείας, καθώς οι φοιτητές/τριες των επιστημών υγείας που κάνουν την πρακτική τους προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο κοινό, κάτω από την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού.

Εργαστήρια Πανεπιστημίου Αθηνών

url: http://www.chem.uoa.gr/?page_id=941&lang=el

Η ερευνητική ομάδα Χημείας Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε από τον Kαθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και απετέλεσε μέρος του τομέα Ανοργάνου και Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας από το 1982. Το ανεξάρτητο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2003. Το 2011 εγκαταστάθηκε στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος η Έδρα UNESCO και το Δίκτυο για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος βασίζεται στην ισχυρή εξειδίκευση και υποδομή, καθώς και στις αποδοτικές συνεργασίες του με ένα εκτεταμένο δίκτυο φορέων. Το εργαστήριο παράγει ερευνητικά αποτελέσματα με τα οποία προάγει την επιστημονική γνώση επί περιβαλλοντικών θεμάτων, ενώ συνεισφέρει σε ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών διαχειριστικών σχεδίων και εκπαίδευσης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό του εργαστηρίου βασίζεται στον σύγχρονο, προηγμένο εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά πεδία. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του περιβάλλοντος έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στη φήμη του εργαστηρίου και στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών τύπων ερευνητικών προγραμμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της περιβαλλοντικής επιστήμης, τεχνολογίας, διαχείρισης και εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/EN 17025.

Η ερευνητική του δραστηριότητα κινείται στις ακόλουθες κύριες κατευθύνσεις:

 • Χημεία υδάτινων συστημάτων με έμφαση στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, θαλασσίου επιφανειακού μικορφίλμ και ιζημάτων: κυκλοφορία, χημική συμπεριφορά, επιπτώσεις σε οικοσυστήματα και κατανομή μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και οργανικών ρύπων.
 • Μελέτες φυσικών συστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος (μικροπεριβαλλόντων) όπως εκβολές ποταμών, υγρότοποι,  λιμνοθάλασσες κλπ, διαρεύνηση παρακτίου ευτροφισμού και των επιπτώσεών του.
 • Μελέτη βιογεωχημικών κύκλων και μορφών μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και άλλων ουσιών σε υδάτινα συστήματα.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα παράκτια συστήματα.
 • Οικοτοξικολογικές μελέτες σε υδάτινα οικοσυστήματα, μελέτες βιοσυσσώρευσης σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς – βιοδείκτες και μελέτη επίδρασης χημικών ενώσεων στην τροφική αλυσίδα.
 • Μελέτη μορφών μετάλλων σε φυσικά συστήματα και τρόφιμα, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις βιολογικές τους δράσεις και επιπτώσεις. Τοξικολογική μελέτη ιχνοστοιχείων.
 • Χημεία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και εσωτερικών χώρων, προσδιορισμός διαφόρων ρύπων σε αερολύματα.
 • Μαγνητικές ιδιότητες σωματιδιακής ύλης και ιζημάτων.
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας με έμφαση στον μαγνητικό χαρακτηρισμό, τη συμπεριφορά και την κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνημετάλλων σε εδαφικά συστήματα.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (χρήση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων), συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υλοποιούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πρόοδος που συντελείται αντικατοπτρίζεται χαρακτηριστικά στα στατιστικά στοιχεία του εργαστηρίου: τους αριθμούς Διδακτορικών Διατριβών (>50), Μεταπτυχιακών Διατριβών Ειδίκευσης (>280), ερευνητικών δημοσιεύσεων (>250), πανεπιστημιακών εκδόσεων/βιβλίων (23), δημοσιεύσεων στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (>100), μονογραφιών/βιβλίων (>25), ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων (>400) κλπ, που έχουν παραχθεί από την έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου.

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) (http://www.iceht.forth.gr/) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 και άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο (αρχικά υπό την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας – ΕΙΧΗΜΥΘ). Το 1987 το ΙΕΧΜΗ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα τα οποία συνενώθηκαν για να σχηματίσουν το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Το ΙΤΕ περιλαμβάνει έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα (4 στο Ηράκλειο, 1 στο Ρέθυμνο, και 1 στην Πάτρα) και σε όλες τις περιοδικές αξιολογήσεις έχει καταταγεί ως «το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα”. Το ΙΤΕ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ συνεργάζονται στενά και δημιουργικά, ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το ΙΕΧΜΗ έχει εξελιχθεί σε ένα πρωτοπόρο κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας για την προώθηση επιστημονικών γνώσεων υψηλής ποιότητας στους τομείς των επιστημών χημικής μηχανικής. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης με μεγάλη επιτυχία, με χρηματοδότηση είτε από εθνικά και ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, είτε απευθείας από βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Αποστολή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

 • Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αιχμής.
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασιών με βιομηχανικές επιχειρήσεις στις χώρες της ΕΕ καθώς και σε άλλες.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ευφυών εξειδικευμένων τεχνολογιών και διεργασιών παραγωγής.
 • Συμμετοχή στη δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών.
 • Συνεργασία με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων ερευνητών.
 • Έντονη συμβολή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Σημαντική συμβολή στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Εργαστήρια Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)

Στο ΙΤΕ /ΙΕΧΜΗ, ανήκει και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας (LΕB), με διευθυντή τον καθηγητή της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Γεράσιμο Λυμπεράτο. Στο LΕB διεξάγεται τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών με έμφαση στην αναερόβια χώνευση καθώς και στις αερόβιες και αναερόβιες ζυμώσεις προς παραγωγή βιοκαυσίμων (υδρογόνο, μεθανόλη, αιθανόλη) και βιοπλαστικών. Ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται επίσης στην ανάπτυξη μικροβιακών κελιών καυσίμων, στην παραωγή βιοντήζελ, στην αποφαινολοποίηση αποβλήτων, παραγωγή καροτενοειδών (μέσω μικροφυκών), απομάκρυνση ξενοβιωτικών, παραγωγή εδαφοβελτιωτικών (compost) και απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών. Η ερευνητική ομάδα του έχει δημοσιεύσει πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει ένα πλήθος ερευνητικών έργων στα ανωτέρω αντικείμενα (περίπου 50 ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, με συνολική χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια Ευρώ).

Το LEB είναι ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό όπου απασχολούνται 2 μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Δρ. Γεωργία Αντωνοπούλου και Δρ. Ιωάννα Ντάικου) με εμπειρία στις αναερόβιες και αερόβιες διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων και άλλων προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διεργασιών αλλά και στην ανάλυση της βιωσιμότητας τους. Στα ως άνω ερευνητικά αντικείμενα εκπονούνται πληθώρα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών υπό την καθοδήσηση των μεταδιδακτόρων και του καθ. Γεράσιμου Λυμπεράτου.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια,μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 68 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες). Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ. υλοποιεί το Υποέργου 4 «Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων με στόχο την εξοικονόμηση πρώτων υλών και την βιώσιμη παραγωγή χημικών, καυσίμων και υλικών» της Πράξης «INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495 και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Αναστάσιο Ζουμπούλη. Το Υποέργο 4 υλοποιείται γύρω από τρεις γενικούς άξονες (Work Packages – WP), οι οποίοι αναφέρονται σε τομείς της βιομηχανικής και αγροτοβιομηχανικής δραστηριότητας της εγχώριας βιομηχανίας και αποτελούν τους κύριους πυλώνες του δικτύου INVALOR:

 1. Υδρομεταλλουργική ανάκτηση και ηλεκτροχημική κατεργασία του χρωμίου από βυρσοδεψικά απόβλητα (ιλύες), με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του στη βιομηχανία (WP 4.1),
 2. Αξιοποίηση ανόργανων βιομηχανικών παραπροϊόντων σε έργα υποδομής (WP 4.2), και
 3. Αξιοποίηση βιομάζας – αποβλήτων και παραπροϊόντων αγροτικών δραστηριότητων και βιομηχανίας τροφίμων για την παραγωγή καυσίμων και χημικών υψηλής αξίας (WP 4.3).

Εργαστήρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας κατέχει μακρά, πολύτιμη και αναγνωρισμένη εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία αποβλήτων, καθώς και στην προετοιμασία, το χαρακτηρισμό και την εφαρμογή υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες για συγκεκριμένη χρήση.

Σχετικές δραστηριότητες: Επιστήμη και τεχνολογία διαχωρισμού συστατικών από απόβλητα, περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, ανάκτηση και απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από υδατικά διαλύματα, περιβαλλοντική τεχνολογία με εφαρμογή τόσο φυσικοχημικών όσο και βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας και κατάλληλων συνδυασμών τους. Επίσης, η ανακύκλωση/χρήση βιομηχανικών υποπροϊόντων (π.χ. ιπτάμενη τέφρα, κόκκινη ιλύ, πυριτικά κ.λπ.), καθώς και η επεξεργασία στερεών τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων με την εφαρμογή υδρομεταλλουργικών, φυσικοχημικών (σταθεροποίησης αδρανοποίησης) και θερμικών (υαλοποίηση) μεθόδων. Επεξεργασία νερού και λυμάτων σε ερευνητικό καθώς και πρακτικό επίπεδο, με την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων.

Το εργαστήριο Φυσικοχημείας το 1939 και από το 1982 ανήκει διοικητικά στο τμήμα της Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του εργαστηρίου ασχολούνται με θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα. Μέρος αυτής σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος:

 • Φωτοηλεκτροχημεία ημιαγωγών
 • Διάβρωση και προστασία
 • Κινητική και μηχανισμοί ηλεκτροχημικών αντιδράσεων
 • Ηλεκτροκατάλυση, φωτοηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροανάλυση
 • Ηλεκτροχημική Προώθηση της Κατάλυσης (EPOC / NEMCA)
 • Κύτταρα καυσίμων
 • Δομή ηλεκτρικών και μη-ηλεκτρικών διεπαφών
 • Χρωματογραφία
 • Οργανολογία, Χημική εργαστηριακή πληροφορική, Ανάπτυξη πολυμέσων

Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών είναι ένα από τα κύρια που λειτουργούν από την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής. Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικών Μνημείων, σε σύγχρονα δομικά υλικά (τσιμέντο, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, χάλυβα), παραδοσιακά υλικά των μνημείων και των ιστορικών κτιρίων, καθώς και υλικά επισκευής.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει μια σημαντική ερευνητική δραστηριότητα που αφορά κυρίως δύο ερευνητικά πεδία:

 • Την εφαρμοσμένη έρευνα για την προώθηση νέων υλικών στην παραγωγή και χρήση βιομηχανικών υποπροϊόντων στο κτίριο, προς όφελος:
  • εξοικονόμησηφυσικώνπόρωνκαιενέργειας,
  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • οικονομία κατασκευών.
 • Την έρευνα για την ανάλυση ιστορικών μνημειακών υλικών κληρονομιάς και για τη συντήρηση και τη σταθεροποίηση κτιρίων με συμβατά υλικά, καθώς και γενικά για υλικά κατασκευών. Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν δοκιμαστεί οι ιδιότητες των νανο-τροποποιημένων δομικών υλικών.

Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από έμπειρους και νέους ερευνητές από διάφορους επιστημονικούς κλάδους (πολιτικούς μηχανικούς, γεωλόγους, χημικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς) για να καλύψει επαρκώς τα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικοδόμηση.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδρύθηκε με τον νόμο 1844/1920 (ΦΕΚ 17 Α΄/ 22.01.1920), ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.). Η Α.Γ.Σ.Α. μετεξελίχθηκε σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελούμενο από επτά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 16 Α΄/ 16-6-1989), το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995 (ΦΕΚ 130 Α΄/ 20.06.1995), μετονομάσθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία. Το ΓΠΑ συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Εργαστήρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων είναι ένα από τα πέντε Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Στο Εργαστήριο υπηρετούν 4 μέλη ΔΕΠ και 4 μόνιμα μέλη βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού. Ο αριθμός του βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού αυξάνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου (Ερευνητικά Προγράμματα, Αναθέσεις Εργασιών κλπ.). Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται 10-12 πτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες διάρκειας 6 μηνών η κάθε μία κατ’έτος. Επίσης εκπονούνται διδακτορικές διατριβές.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου καλύπτουν θέματα της Μηχανικής και Συντήρησης Τροφίμων καθώς και της Οινολογίας. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι :

 • Τεχνικές συντήρησης τροφίμων
 • Βασικές διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων
 • Εξοπλισμός βιομηχανιών τροφίμων
 • Συσκευασία τροφίμων
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων
 • Σχεδιασμός μονάδων επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων
 • Φυσικές ιδιότητες τροφίμων
 • Οινολογία

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Διατροφής είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα θρέψης των ζωικών οργανισμών, που υλοποιείται με:

 • Παραγωγή βασικής επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας,
 • Εφαρμογή των γνώσεων για τη διατροφή και μεταφορά της τεχνολογίας επεξεργασίας των τροφών στην πράξη σε κάθε επίπεδο,
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα διατροφής ή πολιτικής επί της διατροφής που έχουν σχέση με τη χημική σύσταση, την ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας, αυγά) και τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή.
 • Προώθηση και διάδοση της εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης σε θέματα θρέψης και διατροφής των εκτρεφόμενων χερσαίων και υδρόβιων οργανισμών όπως τα μηρυκαστικά (αγελάδες, πρόβατα, αίγες), τα φυτοφάγα μονογαστρικά (μόνοπλα, κόνικλοι), τα παμφάγα μονογαστρικά (χοίροι, πτηνά) και άλλα, με στόχο την αριστοποίηση της παραγωγής τροφίμων κατάλληλων για την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου,
 • Εκπαίδευση κάθε εμπλεκόμενου, άμεσα ή έμμεσα, με τη διατροφή σε θέματα θεωρητικά και εφαρμοσμένα (γενικά ή ειδικά),
 • Διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη διατροφή στους φοιτητές του Γ.Π.Α. προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΛ.Κ.)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων». Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Περικλή Θεοχάρη και παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Ράλλη, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το 1981 ορίστηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο τον Καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλο (1982-1988) και στη συνέχεια τον Καθηγητή Θεόδωρο Λιανό (1988-89). Οι νέες Διοικούσες Επιτροπές προώθησαν το διορισμό των πρώτων μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού το 1984 καθώς και τις μελέτες ανέγερσης των μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι, η θεμελίωση των οποίων έγινε το Δεκέμβριο 1988. Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και προγραμματισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120 φοιτητών καθώς και το Γενικό Τμήμα. Ακολούθησαν το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88. Έκτοτε, το Πολυτεχνείο Κρήτης σημειώνει συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη. Η υψηλή ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, των επιστημονικών συνεργατών και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού παρέχει τα καλύτερα εχέγγυα για την μελλοντική ανάπτυξη του Ιδρύματος. Η Πολυτεχνειούπολη με σύγχρονα κτήρια διδασκαλίας και έρευνας, βιβλιοθήκη, φοιτητική εστία, φοιτητικό εστιατόριο και χώρους αναψυχής, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Στον ερευνητικό τομέα αναγνωρίζεται πλέον η προσφορά του Πολυτεχνείου Κρήτης και αναδεικνύεται ως ένα από τα εγκυρότερα ερευνητικά Ιδρύματα στον Ελληνικό χώρο με εκατοντάδες ερευνητικά προγράμματα να εκπονούνται. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πλέον καταξιωθεί εκπαιδευτικά και ερευνητικά στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο και, παρά τα προβλήματα που ταλανίζουν την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οραματίζεται με αισιοδοξία το μέλλον του.

Εργαστήρια Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1992 με διευθυντή τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο. Το Εργαστήριο στεγαζόταν στο κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής στην Χαλέπα και λειτουργούσε ως διατμηματικό εργαστήριο για την υποστήριξη των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Ιδρύματος. Η μεταφορά του Εργαστηρίου στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης έγινε το 1999, ενώ από το 2003 ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα ΙΙ: «Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών».

Οι Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

 • Επεξεργασία νερού
 • Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων
 • Φυσικά και υβριδικά συστήματα επεξεργασίας
 • Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων (αστικών, αγροβιομηχανικών) για την παραγωγή ενεργών ανθράκων και Biochar
 • Χρήση ενεργών ανθράκων και Biochar σε περιβαλλοντικές και αγρονομικές εφαρμογές

Το εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας (BEEB) (www.beeb.enveng.tuc.gr) είναι ένα από τα λίγα εργαστήρια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη βιολογικών διαδικασιών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ιδρύθηκε με την άφιξη του καθηγητή Νικολάου Καλογεράκη στο Πολυτεχνείο Κρήτης το καλοκαίρι του 1997, λίγους μήνες πριν το Τμήμα υποδεχτεί τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 1997. Ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα ΙΙ: «Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών» και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (FP5, FP6, FP7, H2020, LIFE, EEA) και έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά εργαστήρια στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Πέραν των διδακτικών του υποχρεώσεων, η ερευνητική αποστολή του Εργαστηρίου BEEB είναι:

 • Να γίνει ένα από τα κορυφαία κέντρα αριστείας και καινοτομίας στην Ελλάδα και στη Νότια Ευρώπη για έρευνα και ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών διεργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος, τον ποιοτικό έλεγχο και την αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών και θαλάσσιων περιβαλλόντων.
 • Να δημιουργήσει συνεργατικά ερευνητικά προγραμμάτα με άλλα εργαστήρια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Να παρέχει εξωτερικές υπηρεσίες σε συμβατική βάση για ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων και/ή σχεδιασμό και παρακολούθηση διεργασιών βιοαποκατάστασης και φυτοαποκατάστασης.

Η Εργαστηριακή Μονάδα “Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών & Μεταλλουργικών Αποβλήτων & Αποκατάστασης Εδαφών”, https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=3020, ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Καθ. Κων/νου Κομνίτσα. Στο εργαστήριο, εκτός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των μαθημάτων, εκπονούνται διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, ενώ υλοποιείται σημαντικός αριθμός ερευνητικών έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ερευνητικά αντικείμενα που μελετώνται περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών

 • Διαχείριση και οικονομική αξιοποίηση αποβλήτων
 • Απορρύπανση εδαφών
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Κυκλική οικονομία
 • Περιβαλλοντική αξιολόγηση και διακινδύνευση
 • Ανάλυση κύκλου ζωής διεργασιών και προϊόντων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιουλίου 1973 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 με την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών και της Νομικής. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. Η διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής, η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Το Δ.Π.Θ. είναι το πρώτο ελληνικό περιφερειακό πολυεδρικό πανεπιστήμιο, με λειτουργία σε τέσσερις πόλεις-έδρες της Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα), ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το Δ.Π.Θ. αποτελείται από 8 Σχολές, 18 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29,000 και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα. Το Δ.Π.Θ. στοχεύει στην εκπαιδευτική και ερευνητική αριστεία, ενώ επαναπροσανατολίζει την ερευνητική και εκπαιδευτική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επιταγές του μέλλοντος.

Εργαστήρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων με διευθυντή τον Καθ. Αλέξανδρο Αϊβαζιδη, εδρεύει στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών επεξεργασίας. Η κύρια αποστολή του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει.

Μερικές από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων παρατίθενται παρακάτω:

 1. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αναερόβιων και αερόβιων βιοχημικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 2. Ανάπτυξη μεθόδων αφαίρεσης θρεπτικών (τριτοβάθμια επεξεργασία) από υγρά απόβλητα
 3. Τεταρτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων για ανακύκλωση νερού
 4. Περιβαλλοντική μικροβιολογία και βιοτεχνολογία. Σχεδιασμός και διερεύνηση βιοχημικών διεργασιών
 5. Επεξεργασία βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με προχωρημένες διεργασίες
 6. Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικού φορτίου υγρών αποβλήτων με αναερόβιες μεθόδους και παραγωγή βιοαερίου, κ.α.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου (http://www.env.duth.gr/department/labs/liquid/).

Συμμετέχοντες

 • All
 • Αναπλ. Καθηγητής
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Επ. Καθηγητής
 • Ερευνητής
 • Ερευνητικός Συνεργάτης
 • ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
 • Καθηγητής
 • Λέκτορας
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πολυτεχνείο Κρήτης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο ή τους συνεργάτες, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt