Αθανασία ΠεταλάΕρευνήτρια

  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (2011), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2013), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική (2017), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

  Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες εστιάζονται στην περιοχή της Ετερογενούς Κατάλυσης και της Φωτοκατάλυσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό καινοτόμων καταλυτών με σκοπό την εφαρμογή τους στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της παραγωγής ενέργειας. 16 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 244 αναφορές, h-index=8 (από την βάση δεδομένων Google Scholar).

  Websites:

  Contact Us

  If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

  Not readable? Change text. captcha txt