Ιωάννης ΠαναγιωτούλιαςΕρευνητής

    Ο Δρ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης είναι Χημικός (B.Sc.), με Mεταπτυχιακό (M.Sc.) και Διδακτορικό (PhD) τίτλο σπουδών, στη Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος και στη Διαχείριση Περιβάλλοντος αντίστοιχα (Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επίσης είναι κάτοχος Mεταπτυχιακού (M.Sc.) τίτλου σπουδών, στη Διαχείριση & Τεχνολογία Ποιότητας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εργάζεται σε μεγάλη βιομηχανία παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν δυο εργαστήρια: α) το Εργαστήριο Μηχανικών Αντοχών και Μεταλλογραφίας, όπου διενεργείται πλήθος δοκιμών όπως εφελκυσμός, κάμψη, σκληρομέτρηση και μελέτη της δομής και των συστατικών με τη χρήση μικροσκοπίας κυρίως σε μεταλλικά υλικά και β) το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε διάφορα κράματα, πρώτες ύλες, προϊόντα, παραπροϊόντα, αέριες και υγρές εκπομπές. Παράλληλα είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος (Τμήμα Χημείας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης ISO στην ΕΒΕΤΑΜ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην βελτιστοποίηση διεργασιών και ανάλυση δεδομένων, στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, στη διαχείριση ποιότητας και περιβάλλοντος, στην υγιεινή & ασφάλεια, στην αειφόρο ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση και θαλάσσια ρύπανση. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ημερίδες, Forum, διεθνή συνέδρια, Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (Αριστεία ISMET-COMAREN, H2020) και η βιβλιογραφία του περιλαμβάνει άρθρα σε περιοδικά και άρθρα συνεδρίων.

    Contact Us

    If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

    Not readable? Change text. captcha txt