Πλάνο Υλοποίησης Έργου

Η προτεινόμενη υλοποίηση των μακροχρόνιων στόχων της προτεινόμενης Ερευνητικής Υποδομής INVALOR στηρίζεται στα ακόλουθα διακριτά βήματα:

 • αναγνώριση ρευμάτων παραπροϊόντων/επεξεργασμένων πρώτων υλών
 • αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις μεθοδολογίες διαχείρισης των ρευμάτων
 • χαρακτηρισμός των ρευμάτων τόσο ως προς τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά και την μεταβλητότητά τους όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την συνολική ετήσια παραγωγικότητα, την σταθερότητά τους (π.χ. εποχιακή παραγωγή).
 • αναζήτηση και μελέτη των πιθανών εναλλακτικών τεχνολογιών ολιστικής αξιοποίησης των επεξεργασμένων πρώτων υλών, με έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένων χαρακτηριστικών όσο και ενέργειας
 • συγκριτική οικονομο-τεχνική αξιολόγηση και περιβαλλοντική αποτίμηση των εναλλακτικών τεχνολογιών

Tα βιομηχανικά παραπροϊόντα/επεξεργασμένες πρώτες ύλες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

 • ανόργανα (τέφρες, σκωρίες, ερυθρά ιλύς, ανόργανο κλάσμα αστικών αποβλήτων, …)
 • οργανικά (απόβλητα γαλακτοκομικών προϊόντων και βουστασίων, μονάδων αποχύμωσης, «ληγμένα τρόφιμα», απόβλητα ελαιουργείων, οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων, …)

Οι τεχνολογίες αξιοποίησης μπορούν να διαχωριστούν ως:

 • φυσικοχημικές (χημικές, φωτοχημικές, φυσικές,…)
 • βιοχημικές/βιολογικές (ζύμωση, αναερόβια ή αερόβια χώνευση, βιολογική επεξεργασία,…)

Οργάνωση Έργου

Η πράξη INVALOR, διοικείται και συντονίζεται μέσω της ενότητας εργασίας 8, του υποέργου 1 του Πανεπιστημίου Πατρών.  Στην ενότητα εργασίας 8, συμμετέχουν σαν μέλη της διοικητικής ομάδος, οι κκ καθ. Γεώργιος Αγγελόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος), καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος (αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος) και επιπρόσθετα ως μέλη, ο καθ. Ιωάννης Κούκος και ο Δρ. Χρήστος Τατσιόπουλος, ως μεταδιδάκτωρ.

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)

 • Αξιοποίηση στερεών ανόργανων βιομηχανικών παραπροϊόντων για την παραγωγή δομικών κεραμικών υλικών και τσιμέντου (ΠΠ.ΕΕ1)
 • Νέα καταλυτικά υλικά και διεργασίες οξείδωσης για την απορρύπανση υδατικών μητρών από οργανικούς ρύπους (ΠΠ.ΕΕ2)
 • Ανάκτηση φαινολικών ουσιών από αγροτικά παραπροϊόντων (ΠΠ.ΕΕ3)
 • Ανάκτηση θρεπτικών από ρεύματα αποβλήτων με τη χρήση προσροφητικών υλικών και μικροφυκών (ΠΠ.ΕΕ4)
 • Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΠΠ.ΕΕ5)
 • Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική αποτίμηση τεχνολογιών αξιοποίησης παραπροϊόντων/επεξεργασμένων πρώτων υλών (ΠΠ.ΕΕ6)
 • Πλήρης μηχανικός, θερμομηχανικός, θερμικός και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός καινοτόμων προϊόντων (ΠΠ.ΕΕ7)
 • Διαχείριση και Διοίκηση της Πράξης (ΠΠ.ΕΕ8)

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 • Διαχείριση και αξιοποίηση αστικών και βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων για τη δημιουργία αξιοποιήσιμων προϊόντων (ΕΚΠΑ.ΕΕ1)
 • Διαχείριση εργαστηριακών τοξικών αποβλήτων (ΕΚΠΑ.ΕΕ2)
 • Αξιοποίηση και διαχείριση αποβλήτων χαλυβουργίας (ΕΚΠΑ.ΕΕ3)
 • Συντονισμός Έργου (ΕΚΠΑ.ΕΕ4)

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (ΙΕΧΜΗ)

 • Ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων μέσω βιολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών (ΙΕΧΜΗ.ΕΕ1)
 • Συντονισμός και Διαχείριση Υποέργου ΙΕΧΜΗ (ΙΕΧΜΗ.ΕΕ2)

Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

 • Υδρομεταλλουργική ανάκτηση και ηλεκτροχημική κατεργασία του χρωμίου από βυρσοδεψικά απόβλητα (λάσπες), με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του στη βιομηχανία (ΑΠΘ.ΕΕ1)
 • Αξιοποίηση ανόργανων βιομηχανικών παραπροϊόντων σε έργα υποδομής (ΑΠΘ.ΕΕ2)
 • Αξιοποίηση βιομάζας – αποβλήτων και παραπροϊόντων αγροτικών δραστηριοτήτων και βιομηχανίας τροφίμων για την παραγωγή καυσίμων και χημικών υψηλής αξίας (ΑΠΘ.ΕΕ3)
 • Συντονισμός και Διαχείριση Υποέργου ΑΠΘ (ΑΠΘ.ΕΕ4)

Φορέας υλοποίησης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)

 • Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Γεωργικών Βιομηχανιών για την Παραγωγή Βιομηχανικών Πρώτων Υλών, Ζωοτροφών και Εδαφοβελτιωτικού (ΓΠΑ.ΕΕ1)
 • Ολιστική Αξιοποίηση Παραπροϊόντων από Διαφορετικά Στάδια Αλυσίδων Παραγωγής – Πώλησης Τροφίμων και Βιοντήζελ προς την Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιοδιυλιστηρίων (ΓΠΑ.ΕΕ2)
 • Διαχείριση και Διοίκηση του Υποέργου (ΓΠΑ.ΕΕ3)

Φορέας υλοποίησης: Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

 • Παραγωγή βιοεξανθρακώματος (biochar) για περιβαλλοντικές και αγρονομικές εφαρμογές (ΠΚ.ΕΕ1)
 • Επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων από την παραγωγή ελαιολάδου (ΠΚ.ΕΕ2)
 • Αξιοποίηση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων, αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, αποβλήτων PET, μετακαολίνη και διακοσμητικών λίθων (ΠΚ.ΕΕ3)
 • Δράσεις αξιοποίησης και προβολής των αποτελεσμάτων του φυσικού αντικειμένου (ΠΚ.ΕΕ4)
 • Διαχείριση του Υποέργου (ΠΚ.ΕΕ5)

Φορέας υλοποίησης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

 • Παραγωγή βιοαερίου από ζωικά υπολείμματα (ΔΠΘ.ΕΕ1)
 • Αξιοποίηση υπολειμμάτων καλλιέργειας ηλίανθου για παραγωγή υλικών και ενέργειας (ΔΠΘ.ΕΕ2)
 • Διαχείριση υποέργου «Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων και βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων και υλικών» (ΔΠΘ.ΕΕ3)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο ή τους συνεργάτες, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt